Polityka Prywatności.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest TRISMA BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
(adres spółki: 80-814 Gdańsk, ulica Chrobrego 96E/34), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000961748 ,REGON 367032091, NIP 5833242178, właściciel marki City Guides.

Jakie dane gromadzi City Guides?

- dane oraz identyfikatory internetowe – dane zbierane z użyciem plików cookies lub podobnych technologii na temat sposobu korzystania z naszych usług, w tym przeglądane strony internetowe i segmenty (podzbiory danych), adres IP, identyfikatory plików cookies, identyfikator urządzenia mobilnego, szczegóły dotyczące wyszukiwarki i urządzenia oraz lokalizacja
- dane związane z bezpieczeństwem – dane wykorzystywane, aby zapewnić bezpieczeństwo korzystania z naszych usług takie jak np. hasło i login oraz e-mail

W jaki sposób gromadzone są dane?

Dane pochodzą bezpośrednio od użytkowników, gdy korzystają z usługi, zakładają konto użytkownika w aplikacji lub odwiedzają tę stronę www.

W jakich celach City Guides przechowuje dane?

- świadczenia usługi i obsługi użytkownika
- uzyskiwania bieżących opinii od użytkownika na temat świadczonych usług
- komunikacji w celach marketingowych po otrzymaniu odpowiedniej, osobnej zgody użytkownika

Jak długo przechowywane będą dane użytkownika?

City Guides usuwa dane po otrzymaniu żądania usunięcia konta użytkownika z poziomu aplikacji.

Komu udostępniane są dane użytkownika?

City Guides przekazuje dane osobowe partnerom handlowym w oparciu o uzasadniony interes w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Gdy strona trzecia przetwarza dane w imieniu City Guides, proces ten zawsze odbywa się na mocy umowy, która gwarantuje, że przetwarzanie danych przebiega w sposób bezpieczny i zgodnie z przepisami prawa o ochronie prywatności oraz zgodnie z najlepszymi praktykami przetwarzania danych. Dane osobowe mogą zostać dodatkowo ujawnione organom administracji publicznej lub organom wymiaru sprawiedliwości, jeśli CityGuides będzie podlegać takiemu wymogowi na podstawie przepisów prawa.

Czy City Guides przekazuje dane do innych państw?

City Guides nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli jednak dane osobowe miałyby być przekazywane poza UE lub EOG, będzie to dokonywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej lub z wykorzystaniem innych narzędzi odpowiednio zabezpieczających dane, takich jak: wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez organ nadzorczy lub klauzule umowne dopuszczone przez organ nadzorczy.

Jak City Guides chroni prawa użytkownika?

W celu ochrony danych przed utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem City Guides stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa o charakterze organizacyjnym i technicznym. Środki te obejmują m.in.:
- monitorowanie praw dostępu, aby tylko upoważnione osoby przetwarzały dane osobowe,
- używanie nowoczesnych narzędzi informatycznych i sprzętowych,
- ograniczony dostęp do pomieszczeń, gdzie dane mogą być przechowywane,
- wdrożenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie procesów przetwarzania danych,
- aktualizacja umów pod względem zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,
- staranny wybór naszych dostawców usług, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu.

Cookies

Użytkownik korzystający z usług City Guides (w zakresie aplikacji lub odwiedzenia strony www), jednocześnie wyraża zgodę na gromadzenie danych przez City Guides za pomocą plików cookies i innych podobnych technologii. Nasza witryna może także zawierać pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane przez strony trzecie. Użytkownik, który jest zainteresowany wyłączeniem plików cookies w swojej przeglądarce może dowiedzieć się jak to zrobić np. dzięki tej instrukcji.

Jakie prawa ma użytkownik?

Prawo dostępu do danych osobowych – użytkownik ma prawo do informacji o tym, jak przetwarzamy jego dane osobowe i zażądać ich kopii.
Prawo do poprawiania danych osobowych – użytkownik może zażądać korekty danych na swój temat, jeśli nie są poprawne lub wymagają aktualizacji.
Prawo do przenoszenia danych – użytkownik może ponownie wykorzystać dane, które przekazał City Guides. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania była umowa lub zgoda użytkownika, możemy przekazać wybrany zbiór danych, w formacie nadającym się do odczytu maszynowego innemu administratorowi danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych – na żądanie użytkownika City Guides usunie dane, jeśli nie będą one niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów lub obowiązków prawnych.
Prawo do wycofania zgody – użytkownik może wycofać każdą zgodę na przetwarzanie danych, w tym zgodę marketingową
Prawo sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych – kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionych interesów City Guides lub strony trzeciej, użytkownik ma prawo zgłosić sprzeciw co do przetwarzania danych. O ile City Guides nie przedstawi uzasadnionych powodów przetwarzania danych, nie będzie dłużej przetwarzać takich danych.
do sprzeciwu dla marketingu bezpośredniego – w każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w marketingu bezpośrednim.
Prawo do ograniczenia przetwarzania – użytkownik ma prawo żądać od City Guides ograniczenia przetwarzania danych osobowych, m.in. w sytuacji, gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych lub, gdy wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
Prawo do żądania niepodleganiu zautomatyzowanej decyzji – jeśli wobec użytkownika City Guides podjął decyzję całkowicie w oparciu o zautomatyzowany proces i decyzja ma konsekwencje prawne lub inny sposób dotyczy użytkownika, może on zażądać zrewidowania takiej decyzji na zasadzie nowej i indywidualnej oceny. Ma to zastosowanie, jeśli nie można udowodnić, że zautomatyzowana decyzja jest niezbędna do zawarcia lub zrealizowania umowy między użytkownikiem a City Guides.
Prawo wniesienia skargi organu nadzorczego – użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa że City Guides przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Jak skorzystać z powyższych praw?

Jeśli chcesz skorzystać z powyższych praw, wyślij do nas zgłoszenie na adres kontakt@cityguides.app lub pocztą na adres siedziby właściciela marki City Guides.
City Guides zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Wszelkie aktualizacje będą przekazywane poprzez stronę internetową. Aktualizacje mogą być konieczne z uwagi na rozwój usług lub zmiany w powiązanych przepisach prawnych.